ލައިފް ސްޓައިލް

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ވެފާ ޕުޑިންގ

ބޭނުންވާ ތަކެތި 8 ބިސް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 ސައި ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަކުރު 1 ޕެކެޓް ޗޮކްލެޓް ވެފާ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ހަކުރު ފިޔަވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބްލެންޑަރުން ރީއްޗަށް ގިރާލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ހަކުރު...

ރެސިޕީ: ސްނިކާސް ލަޒާނިޔާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ޕެކެޓް އިންސްޓެންޓް ޗޮކްލެޓް މިކްސް ޕުޑިންގ 2 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު (ފުލް ކްރީމް) 1/2 ޕެކެޓް ޗިކްލެޓް ވެފާސް ވިޕްޑް ކްރީމް (ފިނިކޮށްފައި) ކެރަމަލް ސޯސް 1/3 ޖޯޑު ނަޓްސް (ކޮށާފަ) 1 ސްނިކާސް ބާރ ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފަ) ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ކިރާއި ޗޮކްލެޓް...

ގައިން ވަސް ދުވާތީ އުނދަގޫވޭތަ؟ މި އޮތީ ހައްލު!

ގައިން ވަސް ދުވާތީ އުނގަދޫވޭހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ މީހާ ގައިން ދުވާ ވަސް ފިލުވާލުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސާފު ތާހިރުކަމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރީއްޗަށް ފެންވަރަންވާނެއެވެ. މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު...

ދަރިންނާ ދިމާއަށް ހަޅޭއްލެވުމަކީ ހައްލެއްނޫން!

ކުޑަކުދިންނަކީ އެކުދިންނަށް ކުރެވޭ ގިނަ ކަންތަކަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްކަން އެނގޭވަރަށްވުރެ ކުޑަކުދިންނެވެ. ބައެއްފަހަރު، ކުދިންނަށް ކުރެވޭ ކަންތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިން ލޭމައްޗަށްގޮސް ރުޅިގަދަވާފަދަ ކަންތަކެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިހުތިޔާރަކާ ނުލައިވެސް ކުދިންނާ...

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 80 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ދޮންކެޔޮ އުކާލާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 80 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ އަގުހުރި ދޮންކެޔޮ އުކާލާކަަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައިފިއެވެ. މިއީ ދުވާލަ 1.4 މިލިއަން ދޮންކެޔޮ ވަކެވެ. އެގައުމުގެ ކުންޏާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން އާންމުކޮށްފައިގޮތުން އުކާލާ ދޮންކެޔޮ...

ސަގާފީ ކުޅިވަރު ދިރުވަން ފެލިދޫގެ ޖަމިއްޔާއަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ދިވެހި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި އާލާކޮށް ޒުވާނުން އެ ކުޅިވަރުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ވ. ފެލިދޫ ސަގާފީ ކުޅި ކުރިއަރުވަން މަސަައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ބުނެފި އެވެ. ފެލިދޫގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -