ޚަބަރު

ފުލިދޫގައި ހުންނަ ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ބުނެފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ބައެއް ހޯދުމަށް ކުރިން ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާނުކުރީ ކަމަށެވެ. އަތޮޅު...
ވ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީއާއި މަލްޓިގްރޭޑް ކްލާސްރޫމުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުުން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އެމަރުކަޒަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 6 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ...
ވ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުލައާއި ދަވާދުލައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުުން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އެމަރުކަޒަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 6 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ...
ފުލިދޫގައި ހުންނަ ވ އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ޓީޗަރުން ބޭނުންވަނީ: - 1 ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރު - 1 ޤުރުއާން ޓީޗަރު - 1 ދިވެހި ޓީޗަރު - 4 ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރު މިމަޤާމްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު 7070.00 ރުފިޔާ އާއި 10640.00 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ މުސާރައެއް ލިބޭނެއެވެ....
ވ. އަތޮޅުގައި ދަނޑުވެރި ކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުޅިދޫ އިން ރުއްގަސް ނެގި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެރަށާއި ކައިރީގައިވާ ހުޅިދޫ ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅު ރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް އުފުއްޔަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދާތަން ފެނުމުން އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން...
ފުލިދޫގައި ހުންނަ ވ. އަތޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ދިރާސީ އައުއަހަރު ފެށުމާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމަށް ވ އަތޮޅުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސްކޫލްގެ ހެދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް...
އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭންފަށާއިރު ވ އަތޮޅުން ފުރަތަމަ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށާނީ ވ އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ކަމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދަރިވަރުންގެ އާބާދީއަށް ބެލުމަށްފަހު މާލެ ސަރަހައްދުން ފަސް ސްކޫލަކާއި ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އެއް ސްކޫލުގައި...
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާނެ މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާނީ 2 ފަރާތަކުންކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ޕްރައިމަރީގައި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިއްޔެ ހަވީރު 04:00 އަށް ހަމަވިއިރު ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ: - އާދަމް އަބްދުލް ލަތީފް - ހުސައިން ޤާސިމް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ...
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާނެ މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާނީ 2 ފަރާތަކުންކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ޕްރައިމަރީގައި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިއްޔެ ހަވީރު 04:00 އަށް ހަމަވިއިރު ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ: - މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް - އަހުމަދު ނަސްރުﷲ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ...
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގައި ތިން މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ރިލީފް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރިލީފް ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 3 މީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މިކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމާއި ތަކެތި ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2018 ޑިސެންބަރު 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ކަމަށެވެ. ކެޔޮދޫ...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -