ވާހަކަ

ވާހަކަ

ޙަޔާތުގެ ސިއްރު (ހަތަރުވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ: އާސިމާ އިބުރާހިމް ”ތިޔައީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައެއް ނޫންތޯ؟ ފެނުނަކަސް ނޭނގޭނެ. ބައްޕައަކީ ކާކުކަން މިހުރި ލިޔެކިޔުމުން އެނގެނީ.“ ދަބަހުގައިއޮތް ސެޓްފިކެޓާއި އައިޑީކާޑު އެމީހާއަށް ދިއްކޮށްލަމުން ރީޝާ ބުންޏެވެ. ”އާނ…. މަންމަގެ އަތުގައި ބައްޕަގެ ފޮޓޯއެއްނެތް....

ޙަޔާތުގެ ސިއްރު (ތިންވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ: އާސިމާ އިބުރާހިމް ނަމަވެސް ރީޝާއަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުފޮރުވުނެވެ. މަންމަގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ފިސާރި ރަނގަޅަށް ރީޝާ ބަލަމުން ގެންދިއައެވެ. ”ދަރިފުޅާ… މަންމަ ދަރިފުޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފޮރުވާކަށްނެތީން. ދަރިފުޅު ބުނެބަލަ. މާލޭގައި ދަރިފުޅު ތިޔަހޭދަކުރި...

ޙަޔާތުގެ ސިއްރު (ދެވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ: ޢާސިމާ އިބްރާހިމް ”މަންމާ! އަހަރެން ހިތަށް އަރާ މަންމައިން ތިޔަވާލޯބި ބައްޕައިންވެސް ދަރިންދެކެ ވޭބާވައޭ. ބައްޕައިންނަކީ ފިރިހެނުންވީމަ ފަހަރެއްގަ ދަރިންދެކެ ވާލޯބި ކުޑަވުމަކީވެސް ވެދާނެކަމެކޭ.. މަންމައަށް އެނގޭނު ނަޖޫ. ނަޖޫގެ މަންމަ ނަޖޫއާއި...

ޙަޔާތުގެ ސިއްރު (ފުރަތަމަ ބައި)

ލިޔުނީ: ޢާސިމާ އިބްރާހިމް ހެނދުނުގެ ފިނިކަމުގެތެރެއަށް އިތުރުފިނިކަމެއް ވެރިވެފައިވަނީ ރޭ ހަތަރުދަމުވެހުނު ވާރޭގެސަބަބުންނެވެ. ތެތްފިނިކަމުން ޖައްވުވަނީ ކިލަނބުވެފައެވެ. ފަޒާގައިވަނީ ހީކެރުވުމެއް އަށަގެންފައެވެ. ދުރުން ފެންނަންހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައްވަނީ ބޯ ދުންފިނިން ފަރުދާވެފައެވެ. ވެލީގެ އުސްފުނިވަރުތަކުގައި...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -