ވާވުއޮންލައިން.ކޮމް

ވ.އޮތޮޅުގެ ޚަބަރުތައް ތާޒާކަމާއެކު ވަގުތުން ވަގުތައް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމުގެ އިތުރުން ކިޔުންތެރިންނަށް މުޙިއްމު އާންމު މަޢުލޫމާތުތަށް މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.